TextSegmentGetEnumerator Method

Apitron PDF Kit help
Apitron.PDF.Kit library for .NET
Returns an enumerator that iterates through the collection.

Namespace:  Apitron.PDF.Kit.FixedLayout.ContentElements
Assembly:  Apitron.PDF.Kit (in Apitron.PDF.Kit.dll) Version: 2.0.37.0 (2.0.37.0)
Syntax

public IEnumerator<GlyphDescription> GetEnumerator()

Return Value

Type: IEnumeratorGlyphDescription
A IEnumeratorT that can be used to iterate through the collection.

Implements

IEnumerableTGetEnumerator
See Also

Reference