GridRow Constructor

Apitron PDF Kit help
Apitron.PDF.Kit library for .NET
Creates an empty GridRow using auto row height.

Namespace:  Apitron.PDF.Kit.FlowLayout.Content
Assembly:  Apitron.PDF.Kit (in Apitron.PDF.Kit.dll) Version: 2.0.37.0 (2.0.37.0)
Syntax

public GridRow()
Remarks

Examples

C#
GridRow row = new GridRow();
See Also

Reference