FieldCollectionGetEnumerator Method

Apitron PDF Kit help
Apitron.PDF.Kit library for .NET
Returns an enumerator that iterates through the collection.

Namespace:  Apitron.PDF.Kit.FlowLayout
Assembly:  Apitron.PDF.Kit (in Apitron.PDF.Kit.dll) Version: 2.0.37.0 (2.0.37.0)
Syntax

public IEnumerator<Field> GetEnumerator()

Return Value

Type: IEnumeratorField
A IEnumeratorT that can be used to iterate through the collection.

Implements

IEnumerableTGetEnumerator
See Also

Reference