AcroFormExportFormsData Method

Apitron PDF Kit help
Apitron.PDF.Kit library for .NET
Exports the form to the FormsDataDocument.

Namespace:  Apitron.PDF.Kit.Interactive.Forms
Assembly:  Apitron.PDF.Kit (in Apitron.PDF.Kit.dll) Version: 2.0.37.0 (2.0.37.0)
Syntax

public FormsDataDocument ExportFormsData()

Return Value

Type: FormsDataDocument
Returns exported FormsDataDocument.
See Also

Reference