FixedDocumentGetMetadata Method

Apitron PDF Kit help
Apitron.PDF.Kit library for .NET
Gets the document's metadata.

Namespace:  Apitron.PDF.Kit
Assembly:  Apitron.PDF.Kit (in Apitron.PDF.Kit.dll) Version: 2.0.37.0 (2.0.37.0)
Syntax

public byte[] GetMetadata()

Return Value

Type: Byte
The document's metadata.
See Also

Reference