FixedDocumentSetMetadata Method (Byte)

Apitron PDF Kit help
Apitron.PDF.Kit library for .NET
Sets the document metadata.

Namespace:  Apitron.PDF.Kit
Assembly:  Apitron.PDF.Kit (in Apitron.PDF.Kit.dll) Version: 2.0.37.0 (2.0.37.0)
Syntax

public void SetMetadata(
	byte[] metadata
)

Parameters

metadata
Type: SystemByte
The metadata.
See Also

Reference