CustomSecurityEncryptionLevel Property

Apitron PDF Kit help
Apitron.PDF.Kit library for .NET
This encryption level used to encrypt this document.

Namespace:  Apitron.PDF.Kit.Security
Assembly:  Apitron.PDF.Kit (in Apitron.PDF.Kit.dll) Version: 2.0.37.0 (2.0.37.0)
Syntax

public EncryptionLevel EncryptionLevel { get; set; }

Property Value

Type: EncryptionLevel

Implements

IDocumentSecurityEncryptionLevel
Examples

C#
FixedDocument document = new FixedDocument();
document.SecuritySettings = new CustomSecurity(new MyCustomSecurityHandler());
document.SecuritySettings.EncryptionLevel = EncryptionLevel.AES_128bit;
See Also

Reference