AnnotationType Enumeration

Apitron PDF Kit help
Apitron.PDF.Kit library for .NET
This enum represents an annotation types.

Namespace:  Apitron.PDF.Kit.Interactive.Annotations
Assembly:  Apitron.PDF.Kit (in Apitron.PDF.Kit.dll) Version: 2.0.37.0 (2.0.37.0)
Syntax

public enum AnnotationType
Members

  Member nameValueDescription
Text0 Text annotation
Link1 Link annotation
FreeText2 (PDF 1.3) Free text annotation
Line3 (PDF 1.3) Line annotation
Square4 (PDF 1.3) Square annotation
Circle5 (PDF 1.3) Circle annotation
Polygon6 (PDF 1.5) Polygon annotation
PolyLine7 (PDF 1.5) Polyline annotation
Highlight8 (PDF 1.3) Highlight annotation
Underline9 (PDF 1.3) Underline annotation
Squiggly10 (PDF 1.4) Squiggly-underline annotation
StrikeOut11 (PDF 1.3) Strikeout annotation
Stamp12 (PDF 1.3) Rubber stamp annotation
Caret13 (PDF 1.5) Caret annotation
Ink14 (PDF 1.3) Ink annotation
Popup15 (PDF 1.3) Pop-up annotation
FileAttachment16 (PDF 1.3) File attachment annotation
Sound17 (PDF 1.2) Sound annotation
Movie18 (PDF 1.2) Movie annotation
Widget19 (PDF 1.2) Widget annotation
Screen20 (PDF 1.5) Screen annotation
PrinterMark21 (PDF 1.4) Printer’s mark annotation
TrapNet22 (PDF 1.3) Trap network annotation
Watermark23 (PDF 1.6) Watermark annotation
_3D24 (PDF 1.6) 3D annotation
Redact25 (PDF 1.7) Redact annotation
See Also

Reference